ELPAC Meeting November 3, 2022

English Learner Parent Advisory Council Meeting on November 3, 2022
Posted on 10/31/2022
ELPAC Logo Reads: ELPAC English Learner Parent Advisory Council

Quincy Public Schools invites you to a meeting on November 3 at 6:00 for parents and guardians of English Learners. Come learn about the English Learner Education Program, the Family Liaisons, and ELPAC. We welcome new Board members in 2022-2023. Interpreters are available in Mandarin, Portuguese, Spanish, and Vietnamese.

QPS 英语学习者家长咨询委员邀请您 11 月 3 日下午 6 时参加英语学习者家长和监护人会 议。来了解英语学习者教育计划、家庭联络员和 ELPAC。同时也欢迎 2022-2023 年的新董 事会成员。会议期间提供普通话、葡萄牙语、西班牙语和越南语的口译员。

CONSELHO CONSULTIVO DE PAIS DE ALUNOS APRENDIZES DE INGLÊS
As escolas públicas de Quincy convidam vocês a participar numa reunião no dia 3 de novembro às 6:00pm para pais e responsáveis de alunos aprendizes de inglês. Venha aprender sobre a Formação em Língua Inglesa, os Family Liaisons, e o ELPAC. Novos membros do conselho serão bemvindos em 2022-2023. Teremos intérpretes em mandarim, português, espanhol e vietnamita.

El CONSEJO ASESOR DE PADRES DE ESTUDIANTES DE INGLÉS DE QPS Las Escuelas Públicas de Quincy lo invitan a una reunión el 3 de noviembre a las 18:00 h para padres y tutores de aprendices de inglés. Venga a aprender sobre el Programa de Educación para Aprendices de Inglés, los Family Liaison y ELPAC. ¡Damos la bienvenida a los nuevos miembros de la Junta en 2022-2023! Los intérpretes están disponibles en mandarín, portugués, español y vietnamita.

HỘI ĐỒNG TƯ VẤN PHỤ HUYNH HỌC SINH HỌC ANH NGỮ: Trường Công Quincy mời quý vị tham gia một cuộc họp dành cho phụ huynh và người giám hộ của Học sinh Anh ngữ ngày 3 tháng 11, thời gian lúc 6:00pm. Hãy tham gia để tìm hiểu chi tiết về Chương trình giáo dục dành cho học sinh học Tiếng Anh, Nhóm kết nối và giúp đỡ các gia đình (the Family Liaisons) và ELPAC. Chúng ta sẽ chào đón các thành viên Hội đồng quản trị mới cho năm học 2022-2023. Chúng tôi có thông dịch viên bằng tiếng Quan Thoại, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Tiếng Việt.

Join the meeting at: https://quincypublicschools.zoom.us/j/85465320438?pwd=WnYyWHJsSVVlc29EZ050b0NJdUYxUT09

Meeting ID: 854 6532 0438
Passcode: 077609
Email: [email protected]